ตารางการใช้ห้อง
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 (30 เครื่อง) ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 (50 เครื่อง) ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • เวลา 13:00 - 16:00 น. สอนรายวิชา 017-201 ห้องสมุดดิจิทัล (อนุมัติ)
 • ห้องมินิเธียเตอร์ ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้อง AC Studio ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องประชุมปุลากง ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อยราตาปันยัง ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องค้นคว้าวิจัยอาจารย์ ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้อง e-Learning Agency ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องสตูดิโอสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ OAR Channel ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องคลินิกวิจัย ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องศึกษาค้นคว้า ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • เวลา 17:00 - 19:00 น. ทำงาน (ห้อง 5) (อนุมัติ)
 • เวลา 18:30 - 19:30 น. ทำงาน (ห้อง 3) (อนุมัติ)
 • เวลา 9:00 - 10:00 น. ทำการปรึกษารายวิชาจิตบำบัด (ห้อง 1) (อนุมัติ)
 • เวลา 9:30 - 12:00 น. ทำงานกลุ่ม (ห้อง 4) (อนุมัติ)
 • เวลา 10:00 - 11:00 น. ทำ counselling เพื่อประกอบวิชาเรียน (ห้อง 3) (อนุมัติ)
 • เวลา 10:00 - 11:30 น. ทำ counseling (ห้อง 4) (อนุมัติ)
 • เวลา 10:00 - 12:00 น. ทำงาน (ห้อง 2) (อนุมัติ)
 • เวลา 10:00 - 13:00 น. ทำงาน (ห้อง 5) (อนุมัติ)
 • เวลา 10:30 - 12:00 น. Conserling (ห้อง 1) (อนุมัติ)
 • เวลา 12:30 - 14:30 น. ทำ Psychotherapy (ห้อง 1) (อนุมัติ)
 • ห้องประชุมสำหรับอาจารย์ อาคารเรียนรวม 19 ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง