ตารางการใช้ห้อง
วันอังคาร ที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2567

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 (30 เครื่อง) ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 (50 เครื่อง) ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • เวลา 9:00 - 12:00 น. อบรมนักศึกษา (อนุมัติ)
 • เวลา 13:00 - 15:30 น. รายวิชาห้องสมุดดิจิทัล (อนุมัติ)
 • ห้องมินิเธียเตอร์ ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้อง AC Studio ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องประชุมปุลากง ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อยราตาปันยัง ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • เวลา 17:00 - 19:00 น. ทำงานวิจัย (อนุมัติ)
 • เวลา 13:00 - 15:00 น. ทำวิจัย (อนุมัติ)
 • เวลา 15:00 - 17:00 น. ทำวิจัย (อนุมัติ)
 • ห้องค้นคว้าวิจัยอาจารย์ ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้อง e-Learning Agency ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องสตูดิโอสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ OAR Channel ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง
 • ห้องคลินิกวิจัย ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • เวลา 13:30 - 16:30 น. ประชุมฐาน Pattani Heritage (อนุมัติ)
 • ห้องศึกษาค้นคว้า ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • เวลา 9:00 - 12:00 น. อ่านหนังสือ (ห้อง 1) (อนุมัติ)
 • เวลา 13:00 - 16:00 น. อ่านหนังสือ (ห้อง 5) (อนุมัติ)
 • เวลา 16:30 - 19:30 น. อ่านหนังสือ (ห้อง 5) (อนุมัติ)
 • ห้องประชุมสำหรับอาจารย์ อาคารเรียนรวม 19 ข้อมูลห้อง  ดูวันอื่น  จองห้อง
 • ไม่มีรายการใช้ห้อง