ติดต่อเรา

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อ
  • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    โทร. 073-313486 หรือ ภายใน 1408, 1424 อีเมล oar@psu.ac.th