ด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หอสมุดฯ ได้จัดจำนวนที่นั่งของห้องประชุมกลุ่มย่อยดังนี้ *กรุณาสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาในระหว่างการใช้ห้องประชุมกลุ่ม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร หรือนั่งตามที่ได้กำหนดไว้

ติดต่อเรา

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อ
  • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    โทร. 073-313486 หรือ ภายใน 1408, 1424 อีเมล oar@psu.ac.th