ข้อมูลห้องต่าง ๆ

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 (30 เครื่อง)
สถานที่ตั้ง: ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์ควบคุม 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์บริการ 30 เครื่อง, โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง, ชุดไมโครโฟนและเครื่องเสียง, เก้าอี้ 30 ที่นั่ง
อัตราค่าบริการ:
1. ค่าบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 200.- บาท/ชม. หรือ 1,200.- บาท/วัน
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 300.- บาท/ชม. หรือ 2,400.- บาท/วัน
 • 2. ค่าบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ 1,000.- บาท/วัน (500 บาท/ครึ่งวัน)
  3. กรณีที่ใช้ห้องหลังเวลา 16:30 น. จะต้องเสียค่าบำรุงเพิ่มชม. ละ 100.- บาท และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 (50 เครื่อง)
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
  อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์ควบคุม 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์บริการ 50 เครื่อง, โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง, ชุดไมโครโฟนและเครื่องเสียง, เก้าอี้ 50 ที่นั่ง
  อัตราค่าบริการ:
  1. ค่าบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 200.- บาท/ชม. หรือ 1,200.- บาท/วัน
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 300.- บาท/ชม. หรือ 2,400.- บาท/วัน
 • 2. ค่าบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ 1,000.- บาท/วัน (500 บาท/ครึ่งวัน)
  3. กรณีที่ใช้ห้องหลังเวลา 16:30 น. จะต้องเสียค่าบำรุงเพิ่มชม. ละ 100.- บาท และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
  ห้องมินิเธียเตอร์
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
  อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์ควบคุม 1 เครื่อง, โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง, ชุดไมโครโฟนและเครื่องเสียง, เก้าอี้ 150 ที่นั่ง, รองรับ PSU WiFi
  อัตราค่าบริการ:
  1. ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 200.- บาท/ชม. หรือ 1,200.- บาท/วัน
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 300.- บาท/ชม. หรือ 1,800.- บาท/วัน
 • 2. กรณีที่ใช้ห้องหลังเวลา 16:30 น. จะต้องเสียค่าบำรุงเพิ่มชม. ละ 100.- บาท และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
  ห้องประชุมปุลากง
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 2 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
  อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง, โทรทัศน์ 1 เครื่อง, ชุดไมโครโฟนและเครื่องเสียง, เก้าอี้ 45 ที่นั่ง, รองรับ PSU WiFi
  อัตราค่าบริการ:
  ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปิดให้บริการ
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปิดให้บริการ
 • *เปิดให้บริการเฉพาะบุคลากรสำนักวิทยบริการเท่านั้น
  ห้องประชุมกลุ่มย่อยราตาปันยัง
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 2 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
  อุปกรณ์: กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด, เก้าอี้ 20 ที่นั่ง, รองรับ PSU WiFi
  อัตราค่าบริการ:
  ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสียค่าบริการ
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปิดให้บริการ
 • *เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจำนวนผู้เข้าใช้ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน/ครั้ง
  ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 2 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
  อุปกรณ์: กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด, เก้าอี้ 20 ที่นั่ง, รองรับ PSU WiFi
  อัตราค่าบริการ:
  ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสียค่าบริการ
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปิดให้บริการ
 • *เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจำนวนผู้เข้าใช้ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน/ครั้ง
  ห้องค้นคว้าวิจัยอาจารย์
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 2 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
  อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตสำหรับค้นคว้า 1 เครื่อง, โต๊ะ-เก้าอี้ 6 ชุด, รองรับ PSU WiFi
  อัตราค่าบริการ:
  ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสียค่าบริการ
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปิดให้บริการ
 • *เปิดให้บริการเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้นและจองได้ไม่จำกัดเวลา
  ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 16
  อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง, เก้าอี้ 20 ที่นั่ง, รองรับ PSU WiFi
  อัตราค่าบริการ:
  1. ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสียค่าบริการ
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่กำหนดค่าบริการ
 • 2. กรณีที่ใช้ห้องหลังเวลา 16:30 น. จะต้องเสียค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
  *ผู้มีสิทธิ์จองต้องเป็นหน่วยงานเท่านั้น
  ห้อง e-Learning Agency
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 2 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ อาคาร 16
  อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์บริการ 6 เครื่อง, โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง, ชุดไมโครโฟนและเครื่องเสียง, กระดานอัจฉริยะ 1 ชุด, โต๊ะ-เก้าอี้ 30 ชุด, รองรับ PSU WiFi
  อัตราค่าบริการ:
  1. ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสียค่าบริการ
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่กำหนดค่าบริการ
 • 2. กรณีที่ใช้ห้องหลังเวลา 16:30 น. จะต้องเสียค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
  *ผู้มีสิทธิ์จองต้องเป็นหน่วยงานเท่านั้น
  ห้องสตูดิโอสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ OAR Channel
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 2 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ อาคาร 16
  อุปกรณ์: ชุดอุปกรณ์ถ่ายทำรายการโทรทัศน์และถ่ายภาพ
  อัตราค่าบริการ:
  1. ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสียค่าบริการ
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่กำหนดค่าบริการ
 • 2. กรณีที่ใช้ห้องหลังเวลา 16:30 น. จะต้องเสียค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
  *ผู้มีสิทธิ์จองต้องเป็นหน่วยงานเท่านั้น
  ห้องคลินิกวิจัย
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 2 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
  อุปกรณ์: จอทีวีพร้อมขาตั้ง, เก้าอี้ 12 ที่นั่ง, รองรับ PSU WiFi
  อัตราค่าบริการ:
  ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปิดให้บริการ
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปิดให้บริการ
 • *เปิดให้บริการเฉพาะบุคลากรสำนักวิทยบริการเท่านั้น
  ห้องศึกษาค้นคว้า
  สถานที่ตั้ง: ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
  อุปกรณ์: โต๊ะ, เก้าอี้, ปลั๊กไฟ, รองรับ PSU WiFi
  อัตราค่าบริการ:
  ค่าบำรุงห้อง
 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสียค่าบริการ
 • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปิดให้บริการ
 • *เปิดให้บริการสำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกบุคคลภายนอกที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้เท่านั้น และจองได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง