ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมปุลากง

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 49:00 น.12:00 น.ประชุมระบบสังคมไร้เงินสด/ระบบเผยแพร่และบริจาคทรัพยากร15 คนมนทิรา อินทร์แก้ว
วันที่ 2113:30 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง