ด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 25631 เป็นต้นไป หอสมุดฯ ได้จัดจำนวนที่นั่งของห้องประชุมกลุ่มย่อยดังนี้ *กรุณาสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาในระหว่างการใช้ห้องประชุมกลุ่ม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร หรือนั่งตามที่ได้กำหนดไว้

ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 178:30 น.16:30 น.ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 188:30 น.16:30 น.ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 198:30 น.16:30 น.ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ