ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมปุลากง

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 613:30 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพสำนักวิทยบริการ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 78:30 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพสำนักวิทยบริการ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 1213:30 น.16:30 น.ประเมินบุคลากรฝ่ายหอสมุดฯ5 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
วันที่ 1313:30 น.16:30 น.ประเมินบุคลากรฝ่ายหอสมุดฯ5 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
วันที่ 278:30 น.16:30 น.ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการ 30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 288:30 น.16:30 น.ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง