ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมปุลากง

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 29:00 น.12:00 น.ประชุม OAR PRESS ครั้งที่ 425 คนขวัญเนตร ปุญญถาวร