ตารางการใช้ห้อง
ห้องศึกษาค้นคว้า

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 117:00 น.19:00 น.ศึกษาค้นคว้า (ห้อง 1)2 คนตฤณ ขาวสังข์
วันที่ 117:00 น.19:00 น.สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ห้อง 3)2 คนมูฮำมัดซอฟวาน อาลี
วันที่ 19:00 น.12:00 น.อ่านหนังสือ (ห้อง 4)2 คนสุฮัยล์ หมัดซาเเละ
วันที่ 113:30 น.16:30 น.อ่านหนังสือ (ห้อง 4)2 คนสุฮัยล์ หมัดซาเเละ
วันที่ 210:30 น.12:00 น.ศึกษาค้นคว้า (ห้อง 4)2 คนตฤณ ขาวสังข์
วันที่ 215:30 น.18:30 น.อ่านหนังสือ (ห้อง 4)2 คนสุฮัยล์ หมัดซาเเละ
วันที่ 415:00 น.17:00 น.ติว (ห้อง 3)2 คนนิสรีน แวยะ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 69:00 น.12:00 น.ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา (ห้อง 3)2 คนอริษา เบ็ญอะดรัม
วันที่ 613:30 น.15:30 น.จะใช้ห้องนี้ในการทำแบบทดสอบจิตวิทยาคลินิก (ห้อง 3)2 คนอามีเราะห์ อายีมะสาและ
วันที่ 613:30 น.15:30 น.จัดทำการทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก (ห้อง 5)2 คนอารีสา อาแวเลาะ