; ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 25631 เป็นต้นไป หอสมุดฯ ได้จัดจำนวนที่นั่งของห้องประชุมกลุ่มย่อยดังนี้ *กรุณาสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาในระหว่างการใช้ห้องประชุมกลุ่ม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร หรือนั่งตามที่ได้กำหนดไว้

ห้องสตูดิโอสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ OAR Channel

* ห้ามเว้นว่าง
วัตถุประสงค์ในการใช้*
ชื่อผู้จอง*
นามสกุลผู้จอง*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล*
จำนวนผู้เข้าใช้*
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค*
ที่อยู่
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน
โปรดเลือกหากเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วัน/เวลา* ตั้งแต่ ถึง
ค่าใช้จ่าย บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม บาท
แนบเอกสาร (PDF)
ป้อนอักขระในภาพ*
หมายเหตุ **หากใช้งานหลัง 16.30 น. จะต้องเสียค่าล่วงเวลาให้ จนท. ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด (ยังไม่รวมในระบบ)
**ผู้มีสิทธิจองห้องนี้่ต้องเป็นหน่วยงานเท่านั้น