ตารางการใช้ห้อง
ห้องสตูดิโอสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ OAR Channel

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง