ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 115:00 น.17:00 น.ประชุมการดีเบตมหาลัย10 คนสุทธิดา หัสสะโร
วันที่ 210:00 น.12:00 น.ทำงานวิจัย5 คนสุมัยญา สาแม
วันที่ 212:00 น.13:30 น.ประชุมงานวิจัย5 คนสุมัยญา สาแม
วันที่ 310:00 น.12:00 น.ประชุมงาน8 คนอานาตูลียา ดารากัย
วันที่ 312:00 น.14:00 น.ประชุม8 คนสุไรยา มาหิเละ
วันที่ 413:00 น.15:00 น.ทำรายงาน5 คนฮาริซซาร่าห์ เล๊าะล่อ
วันที่ 615:00 น.17:00 น.ประชุมงาน5 คนฮาริซซาร่าห์ เล๊าะล่อ
วันที่ 714:00 น.16:00 น.ประชุมงาน8 คนวรัชยา ยามาสา
วันที่ 716:30 น.18:30 น.ทำงาน 5 คนฮาริซซาร่าห์ เล๊าะล่อ
วันที่ 813:30 น.15:30 น.ทำรายงาน5 คนไครุณนิสวัน ครู
วันที่ 917:00 น.18:00 น.ประชุม7 คนศศิกาญจน์ ด้วงอินทร์
วันที่ 910:00 น.12:00 น.ประชุมงาน10 คนนางสาวฟาฏอนะห์ หะบาแว
วันที่ 913:00 น.15:00 น.ประชุม10 คนนัซมี บุญเทียม
วันที่ 915:00 น.17:00 น.ประชุมงาน7 คนวรัชยา ยามาสา
วันที่ 1018:00 น.19:30 น.ทำงานกลุ่ม8 คนวริศรา เจ๊ะโด
วันที่ 1011:00 น.13:00 น.ประชุม8 คนนูรโซเฟีย กาลอ
วันที่ 1013:00 น.14:00 น.ทำงานกลุ่ม8 คนนางสาวธันยพร หนูช่วย
วันที่ 1014:00 น.16:00 น.ทำงานกลุ่ม8 คนอรุษา ยอดณรงค์
วันที่ 1016:00 น.18:00 น.ทำงานกลุ่ม8 คนวิชญาดา กิ่มถ่อง
วันที่ 1117:30 น.19:30 น.ทำงานกลุ่ม8 คนอรุษา ยอดณรงค์
วันที่ 1110:00 น.12:00 น.ประชุมวิจัย5 คนคมกริช รุมดอน
วันที่ 1210:30 น.12:30 น.ประชุม เขียนสตอรี่บอร์ดทำงานสารคดีวิชาภาษาไทย10 คนปัญญาศิริ นวลศรี
วันที่ 1212:30 น.14:00 น.ประชุมเขียนสตอรี่บอร์ดสารคดีวิชาภาษาไทย10 คนนางสาวณัฐชา แกล้วทนงค์
วันที่ 1214:00 น.16:00 น.เพื่อนำเสนอระบบประเมินบุคลากรสำนักวิทยบริการ6 คนจอมใจ เพชรกล้า
วันที่ 138:30 น.10:30 น.ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร18 คนยุทธยงค์ ศรีรักษา
วันที่ 1313:30 น.15:30 น.ศึกษาและค้นคว้าการกำจัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม12 คนอาบูฮานีฟะฮ์ ซอ
วันที่ 1315:30 น.17:30 น.ศึกษาการกำจัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม12 คนยุทธยงค์ ศรีรักษา
วันที่ 1410:00 น.12:00 น.ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร18 คนนส.ฟิรยาน มะลือกะ
วันที่ 159:00 น.11:00 น.ประชุมสัมมนา6 คนนัซมี บุญเทียม
วันที่ 1514:00 น.16:00 น.การเรียนการสอน20 คนวารุณี ณ นคร
วันที่ 1613:30 น.15:30 น.ประชุม10 คนกิตติยา เบญฤทธิ์
วันที่ 1615:30 น.17:30 น.ทำงาน10 คนณัฐชา แกล้วทนงค์
วันที่ 1714:00 น.16:00 น.วางแผนงานสัมมนา6 คนอารีนา ดามาอู
วันที่ 188:30 น.10:30 น.ประชุม7 คนสุไรยา มาหิเละ
วันที่ 199:00 น.11:00 น.สอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์5 คนจอมใจ เพชรกล้า
วันที่ 1911:00 น.12:00 น.สอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์5 คนจอมใจ เพชรกล้า
วันที่ 1912:30 น.14:30 น.นำเสนองานนำเสนอ20 คนนายมุสตากีม บินเจ๊ะอาลี
วันที่ 1914:30 น.16:00 น.นำเสนองาน32 คนนาย ศุภวิชญ์ เห็นพร้อม
วันที่ 208:30 น.10:30 น.ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร18 คนยุทธยงค์ ศรีรักษา
วันที่ 2012:00 น.14:00 น.นำเสนองาน15 คนนางสาวอามานี ตาเย๊ะ
วันที่ 2014:00 น.16:00 น.นำเสนอ15 คนนางสาวฟีรดาวส์ มูดอ
วันที่ 2016:00 น.16:30 น.นำเสนอ15 คนนางสาวนูไรฮัน หมัดบู
วันที่ 2112:00 น.14:00 น.อ่านหนีงสือ 6 คนนูรโซเฟีย กาลอ
วันที่ 2115:00 น.17:00 น.นำเสนองาน20 คนซีตีอามีเนาะห์ เตะ
วันที่ 2214:30 น.16:30 น.ประชุมงานกลุ่ม10 คนนางสาวปัญญาศิริ นวลศรี
วันที่ 2410:00 น.12:00 น.ประชุมวิจัย5 คนคมกริช รุมดอน
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง