ตารางการใช้ห้อง
ห้องมินิเธียเตอร์

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 18:30 น.10:30 น.รับชมภาพยนตร์ รายวิชา 412-358 จีนโพ้นทะเลในประเทศไทย50 คนอ. ปิยวรรณ ปิยกาญจน์