ตารางการใช้ห้อง
ห้องคลินิกวิจัย

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 1313:30 น.16:30 น.ประชุมฐานศิษย์เก่า4 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 1814:30 น.16:00 น.กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง "Generative AI ผู้ช่วยอัจฉริยะกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล" 8 คนคมกริช รุมดอน