ตารางการใช้ห้อง
ห้องคลินิกวิจัย

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 79:30 น.12:00 น.ประชุมฐานข่าว5 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
วันที่ 129:00 น.12:00 น.ประชุมคณะกรรมการวิจัย10 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 1213:30 น.15:30 น.ประชุมรายงานความก้าวหน้า Pattani SRA3 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
วันที่ 1313:00 น.15:00 น.จกรรมพัฒนาบุคลากร :แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักวิทยบริการ หัวข้อ"การเขียนงานวิจัยให้สำเร็จ"7 คนจอมใจ เพชรกล้า
วันที่ 1413:30 น.15:00 น.ประชุมการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร5 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง