ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 (30 เครื่อง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 613:30 น.16:30 น.อบรม KM-IT เรื่อง SCB API20 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม