ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 (50 เครื่อง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 513:00 น.15:00 น.สอนรายวิชาห้องสมุดดิจิทัล30 คนขวัญเนตร ปุญญถาวร
วันที่ 713:00 น.15:00 น.สอนรายวิชาห้องสมุดดิจิทัล30 คนขวัญเนตร ปุญญถาวร
วันที่ 1213:30 น.14:00 น.สอนรายวิชาห้องสมุดดิจิทัล40 คนขวัญเนตร ปุญญถาวร
วันที่ 1413:00 น.14:30 น.สอนรายวิชาห้องสมุดดิจิทัล40 คนขวัญเนตร ปุญญถาวร
วันที่ 2013:00 น.16:00 น.อบรมการสืบค้น นักศึกษาสาขาประวัติศาสตร์40 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
วันที่ 259:00 น.12:00 น.ประชุมกลุ่มย่อยสำนักพิมพดิจิทัล15 คนขวัญเนตร ปุญญถาวร
วันที่ 2613:00 น.15:00 น.สอนรายวิชาห้องสมุดดิจิทัล40 คนขวัญเนตร ปุญญถาวร
วันที่ 2813:00 น.15:00 น.สอนรายวิชาห้องสมุดดิจิทัล40 คนขวัญเนตร ปุญญถาวร
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง