ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 (50 เครื่อง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 319:00 น.11:00 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักเรียนสาธิตอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม30 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง