; ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้องประชุมกลุ่มย่อยราตาปันยัง

** การจองห้องของท่านจะไม่ถูกอนุมัติ หากไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการ **

* ห้ามเว้นว่าง
วัตถุประสงค์ในการใช้*
ชื่อผู้จอง*
นามสกุลผู้จอง*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล*
จำนวนผู้เข้าใช้*
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค*
ที่อยู่
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน
โปรดเลือกหากเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วัน/เวลา* ตั้งแต่ ถึง
ค่าใช้จ่าย บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม บาท
แนบเอกสาร (PDF)
ป้อนอักขระในภาพ*
ยืนยันอนุญาตให้สำนักวิทยบริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการขอใช้บริการ Privacy Policy
หมายเหตุ **ห้องนี้อนุญาตให้ผู้เข้าใช้ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน/ครั้ง
**ห้องนี้อนุญาตให้จองได้ท่านละไม่เกิน 2 ชม./ครั้ง/วัน
**ห้องนี้เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น ไม่เปิดให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ