ห้องมินิเธียเตอร์

** การจองห้องของท่านจะไม่ถูกอนุมัติ หากไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการ **

* ห้ามเว้นว่าง
วัตถุประสงค์ในการใช้*
ชื่อผู้จอง*
นามสกุลผู้จอง*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล*
จำนวนผู้เข้าใช้*
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค*
ที่อยู่
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน
โปรดเลือกหากเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วัน/เวลา* ตั้งแต่ ถึง
ค่าใช้จ่าย บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม บาท
แนบเอกสาร (PDF)
ป้อนอักขระในภาพ*
ยืนยันอนุญาตให้สำนักวิทยบริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการขอใช้บริการ Privacy Policy
หมายเหตุ **หากใช้งานหลัง 16.30 น. จะต้องเสียค่าบำรุงเพิ่ม ชม. ละ 100 บาท
**หากใช้งานหลัง 16.30 น. จะต้องเสียค่าล่วงเวลาให้ จนท. ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด (ยังไม่รวมในระบบ)