×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 (50 เครื่อง)

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 (50 เครื่อง)
วัตถุประสงค์ในการใช้: การเรียนการสอนวิชาห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
จำนวนผู้เข้าใช้: 50 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
โทรศัพท์: 1419
อีเมล: salisa.le@psu.ac.th
ที่อยู่: สำนักฯ
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: สำนักฯ
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ