×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องคลินิกวิจัย

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องคลินิกวิจัย
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุมวิจัย
จำนวนผู้เข้าใช้: 20 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 19 กันยายน 2566 เวลา 13:30 - 15:30 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
โทรศัพท์: 1419
อีเมล: salisa.le@psu.ac.th
ที่อยู่: สำนักวิทยบริการ
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: สำนักวิทยบริการ
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ