×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ นาย ศุภวิชญ์ เห็นพร้อม ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
วัตถุประสงค์ในการใช้: นำเสนองาน
จำนวนผู้เข้าใช้: 32 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 19 กันยายน 2566 เวลา 14:30 - 16:00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)
ผู้จอง: นาย ศุภวิชญ์ เห็นพร้อม
โทรศัพท์: 0658342604
อีเมล: bow8928@gmail.com
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: คณะศึกษาศาสตร์
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ