×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องมินิเธียเตอร์

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องมินิเธียเตอร์
วัตถุประสงค์ในการใช้: กิจกรรม AC
จำนวนผู้เข้าใช้: 60 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 15 กันยายน 2566 เวลา 8:30 - 13:30 น. (5 ชั่วโมง)
ผู้จอง: ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
โทรศัพท์: 0815614923
อีเมล: nuttaya.s@psu.ac.th
ที่อยู่: 181 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจริญประดิษฐ์
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ