ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ขวัญเนตร ปุญญถาวร ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 (50 เครื่อง)
วัตถุประสงค์ในการใช้: สอนรายวิชาห้องสมุดดิจิทัล
จำนวนผู้เข้าใช้: 30 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 05 กันยายน 2566 เวลา 13:00 - 15:00 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: ขวัญเนตร ปุญญถาวร
โทรศัพท์: 1450
อีเมล: kwannate.p@psu.ac.th
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -