×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องมินิเธียเตอร์

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ อมรพรรณ พัทโร ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องมินิเธียเตอร์
วัตถุประสงค์ในการใช้: อบรมเสวนา
จำนวนผู้เข้าใช้: 65 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 13 กันยายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: อมรพรรณ พัทโร
โทรศัพท์: 1413
อีเมล: niramit.y@psu.ac.th
ที่อยู่: สำนักวิทยบริการ
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: สำนักวิทยบริการ
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ