×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อยราตาปันยัง

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ อาฟิรดาว ตะโละมีแย ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยราตาปันยัง
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุมการจัดกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าใช้: 20 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 - 16:00 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: อาฟิรดาว ตะโละมีแย
โทรศัพท์: 0800302039
อีเมล: firdawjungho@gmail.com
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ