ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ จอมใจ เพชรกล้า ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมปุลากง
วัตถุประสงค์ในการใช้: สอบสัมภาษณ์
จำนวนผู้เข้าใช้: 10 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 20 กันยายน 2566 เวลา 9:00 - 12:00 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: จอมใจ เพชรกล้า
โทรศัพท์: 0816845652
อีเมล: jomjai.p@psu.ac.th
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -