ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ นายมาสะอุดี ปะดอ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องย่อย: 2
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุมวางแผนงานกลุ่ม
จำนวนผู้เข้าใช้: 2 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 19 กันยายน 2566 เวลา 14:30 - 16:30 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: นายมาสะอุดี ปะดอ
โทรศัพท์: 0925507877
อีเมล: pada53065@gmail.com
ที่อยู่: 51/1 หมู่4
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: นักศึกษา
เอกสารแนบ: -