×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องศึกษาค้นคว้า

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ศุภิสรา ฉิมพลีปักษ์ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องย่อย: 1
วัตถุประสงค์ในการใช้: อ่านหนังสือ
จำนวนผู้เข้าใช้: 2 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 19 กันยายน 2566 เวลา 13:30 - 16:00 น. (2 ชั่วโมง 30 นาที)
ผู้จอง: ศุภิสรา ฉิมพลีปักษ์
โทรศัพท์: 0612145020
อีเมล: mosupitsara@gmail.com
ที่อยู่: ปัตตานี
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: นักศึกษา
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ