ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ อัฟนาน หะยีบีดิง ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องย่อย: 5
วัตถุประสงค์ในการใช้: ทำวิจัย
จำนวนผู้เข้าใช้: 2 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 18 กันยายน 2566 เวลา 13:30 - 15:30 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: อัฟนาน หะยีบีดิง
โทรศัพท์: 0980460513
อีเมล: afnanhajeebing@gmail.com
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -