ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ สุไรยา มาหิเละ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุม
จำนวนผู้เข้าใช้: 7 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 18 กันยายน 2566 เวลา 8:30 - 10:30 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: สุไรยา มาหิเละ
โทรศัพท์: 0980914341
อีเมล: oppottt68@gmaul.con
ที่อยู่: 10/1 ม.7 จ.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -