ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ เพชรนรี นนทฤทธิ์ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องย่อย: 5
วัตถุประสงค์ในการใช้: อ่านหนังสือ
จำนวนผู้เข้าใช้: 1 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 17 กันยายน 2566 เวลา 14:30 - 17:30 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: เพชรนรี นนทฤทธิ์
โทรศัพท์: 0808627377
อีเมล: mindmew08@gmail.com
ที่อยู่: หอพักหญิงโชติญา
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -