ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ กมลเนตร หัวเขา ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องย่อย: 4
วัตถุประสงค์ในการใช้: อ่านหนังสือ
จำนวนผู้เข้าใช้: 1 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 14 กันยายน 2566 เวลา 13:30 - 16:00 น. (2 ชั่วโมง 30 นาที)
ผู้จอง: กมลเนตร หัวเขา
โทรศัพท์: 0831285750
อีเมล: 6320210114@email.psu.ac.th
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -