ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ยุทธยงค์ ศรีรักษา ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
วัตถุประสงค์ในการใช้: ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
จำนวนผู้เข้าใช้: 18 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 13 กันยายน 2566 เวลา 8:30 - 10:30 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: ยุทธยงค์ ศรีรักษา
โทรศัพท์: 0964269890
อีเมล: 6420114062@email.psu.ac.th
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -