ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ปัญญาศิริ นวลศรี ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุม เขียนสตอรี่บอร์ดทำงานสารคดีวิชาภาษาไทย
จำนวนผู้เข้าใช้: 10 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 12 กันยายน 2566 เวลา 10:30 - 12:30 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: ปัญญาศิริ นวลศรี
โทรศัพท์: 0963199149
อีเมล: panyasiri2004@gmail.com
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -