×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องประชุมปุลากง

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมปุลากง
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้: 25 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: 1 เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 12 กันยายน 2566 เวลา 8:30 - 12:00 น. (3 ชั่วโมง 30 นาที)
ผู้จอง: ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
โทรศัพท์: 1440
อีเมล: susun.h@psu.ac.th
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ