ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ คมกริช รุมดอน ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุมวิจัย
จำนวนผู้เข้าใช้: 5 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 11 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 12:00 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: คมกริช รุมดอน
โทรศัพท์: 0827973134
อีเมล: komgrit.r@psu.ac.th
ที่อยู่: 181 ม.อ.ปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -