ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ชนาธิป เจ๊ะสะตำ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องย่อย: 5
วัตถุประสงค์ในการใช้: ศึกษาค้นคว้าเพื่อทำการบ้าน
จำนวนผู้เข้าใช้: 2 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 09 กันยายน 2566 เวลา 16:00 - 19:00 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: ชนาธิป เจ๊ะสะตำ
โทรศัพท์: 0918482712
อีเมล: looknum66@gmail.com
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -