ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ปิ่นสุดา วงศ์วิบูลย์ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องย่อย: 1
วัตถุประสงค์ในการใช้: ทำงาน
จำนวนผู้เข้าใช้: 2 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 05 กันยายน 2566 เวลา 15:00 - 16:00 น. (1 ชั่วโมง)
ผู้จอง: ปิ่นสุดา วงศ์วิบูลย์
โทรศัพท์: 0650529680
อีเมล: pinsudawongwibul@gmail.com
ที่อยู่: ปัตตานี
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: นักศึกษา
เอกสารแนบ: -