ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 25631 เป็นต้นไป หอสมุดฯ ได้จัดจำนวนที่นั่งของห้องประชุมกลุ่มย่อยดังนี้ *กรุณาสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาในระหว่างการใช้ห้องประชุมกลุ่ม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร หรือนั่งตามที่ได้กำหนดไว้

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ นางสาวซูรัยนี โต๊ะบาโงย ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ปะเสยะวอ)
วัตถุประสงค์ในการใช้: เสวนานักศึกษา
จำนวนผู้เข้าใช้: 5 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 06 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 - 15:00 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: นางสาวซูรัยนี โต๊ะบาโงย
โทรศัพท์: 0907690589
อีเมล: nsurainee123@gmail.com
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -