×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องประชุมปุลากง

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมปุลากง
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประเมินบุคลากรฝ่ายหอสมุดฯ
จำนวนผู้เข้าใช้: 5 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: 1 เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13:30 - 16:30 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
โทรศัพท์: 3490
อีเมล: kittisak.k@psu.ac.th
ที่อยู่: 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ