ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ปะเสยะวอ)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 110:00 น.12:00 น.ถ่ารายการสื่อสารมวลชน7 คนไลลา อาแวลาเต๊ะ
วันที่ 113:00 น.15:00 น.ประชุม ชุมนุม 10 คนนิรูสนา ยีดะ
วันที่ 115:00 น.17:00 น.ใช้เป็นที่ประชุมสำหรับชมรมAmnesty PSU Pattani Club ในเรื่องการจัดกิจกรรม เขียนเพื่อสิทธิ15 คนรูมมาน แวเตะ
วันที่ 213:00 น.15:00 น.ประชุมชมรม 10 คนนิรูสนา ยีดะ
วันที่ 215:00 น.17:00 น.ประชุม ชุมนุม10 คนรูมมาน แวเตะ
วันที่ 310:00 น.12:00 น.ประชุมนักศึกษา และหัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกภาษาไทย20 คนธนกร จำเริญนุสิต
วันที่ 48:30 น.10:30 น.ประชุมชมรม20 คนอามานี อาบูดอแล
วันที่ 410:30 น.12:30 น.ประชุมชมรม20 คนดารีเซาะห์ โตะเด็ง
วันที่ 413:00 น.15:00 น.ประชุมชมรม20 คนฮุสนา สาเหาะ
วันที่ 510:00 น.12:00 น.ประชุมงานวิชาเอก8 คนรุสมาณี ซาแม
วันที่ 512:00 น.14:00 น.ประชุมงานวิชาเอก8 คนนูรฮูดา เจ๊ะอามะ
วันที่ 514:00 น.16:00 น.ประชุมงานวิชาเอก8 คนอาซีซะ หนิมา
วันที่ 719:00 น.21:00 น.ติวหนังสือ20 คนอามิร สาเมาะ
วันที่ 713:30 น.15:30 น.ถ่ายวีดีโอประกอบการสัมมนา10 คนอัฐพล ปิริยะ
วันที่ 715:30 น.17:30 น.อ่านหนังสือ10 คนสุรีรัตน์ จันทสโร
วันที่ 813:00 น.15:00 น.อ่านหนังสือ6 คนสุรีรัตน์ จันทสโร
วันที่ 815:00 น.17:00 น.อ่านหนังสือ6 คนสุรีรัตน์ จันทสโร
วันที่ 1118:00 น.20:00 น.ประชุมโครงการสารสัมพันธ์10 คนอัสมัน อีแต
วันที่ 1115:00 น.17:00 น.ประชุมเตรียมงาน10 คนฟัยรูซ และตี
วันที่ 1317:30 น.19:30 น.เพื่อใช้ในการประชุม15 คนนางสาวณัฐธิดา เพชรสงคราม
วันที่ 159:00 น.11:00 น.ประชุมสัมมนา20 คนจุรินทร์ มะหมัด
วันที่ 1610:00 น.12:00 น.ประชุม10 คนนางสาวสุมารียา สาและ
วันที่ 1612:00 น.14:00 น.ประชุม10 คนนายอาลีฟ สาแมง
วันที่ 1614:00 น.16:00 น.ประชุม10 คนนางสาวสุมารียา สาและ
วันที่ 1616:00 น.18:00 น.ประชุมงาน10 คนนายไฟซอล สามะเด็ง
วันที่ 1911:30 น.13:30 น.ประชุมโครงงาน12 คนนางสาวจารุวรรณ บุญทองแจ้ง
วันที่ 1913:30 น.14:30 น.ประชุมโครงงาน12 คนนางสาวจารุวรรณ บุญทองแจ้ง
วันที่ 1915:00 น.17:00 น.ประชุมโครงการ12 คนนางสาวจิตติการ ถึงมูสิก
วันที่ 2017:00 น.19:00 น.ประชุม วาระลงพื้นที่10 คนฮานาฟี สะยาคะ
วันที่ 2111:30 น.13:30 น.ถ่ายทำวีดีโอ7 คนอิบรอเฮง ยีสะแม
วันที่ 2217:00 น.19:00 น.ประชุมฝ่ายประเมินบายเฟรชชี่13 คนนางสาวนษมา เสกหวัง
วันที่ 2214:00 น.16:00 น.ประชุม10 คนรูมมาน แวเตะ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง