ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ปะเสยะวอ)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 319:00 น.21:00 น.ประชุมงานวิชาเอก15 คนอัฟนาญ หะสาเมาะ
วันที่ 419:00 น.21:00 น.ประชุมเตรียมกิจกรรม17 คนอภิวัฒน์ แท่นแสง
วันที่ 519:00 น.21:00 น.ประชุมงานเอก20 คนขนิษฐา จำปาหอม
วันที่ 514:00 น.16:00 น.ประชุมการนำเสนองานรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์21 คนวันฟารีฮัน อารง
วันที่ 618:00 น.19:00 น.ทำงานกลุ่มสัมมนา5 คนรินธรรม ธารมุกตา
วันที่ 616:00 น.18:00 น.ทำงานกลุ่มสัมมนา5 คนรินธรรม ธารมุกตา
วันที่ 719:30 น.20:30 น.ประชุมโครงการ15 คนอัสมัน อีแต
วันที่ 716:00 น.18:00 น.ประชุมโครงการ20 คนนูรฟาตีฮะห์ ดอเลาะ
วันที่ 818:00 น.19:00 น.การเรียน10 คนมลฤดี ณะสุย ณะสุย
วันที่ 813:00 น.15:00 น.ประชุม15 คนสุนัทชา เพ็ชรสุข
วันที่ 815:00 น.16:00 น.ประชุม15 คนอุไรภรณ์ คงศรี
วันที่ 816:00 น.18:00 น.การเรียน10 คนมลฤดี ณะสุย ณะสุย
วันที่ 913:00 น.15:00 น.ประชุมงานวิชาโท8 คนรุสมาณี ซาแม
วันที่ 915:00 น.17:00 น.ทำรายงานวิชาโทจิตวิทยา10 คนนางสาวยศพร โชติอุทัย
วันที่ 1013:30 น.15:30 น.ประชุมงานวิชาเอก15 คนมาเรียณี ศรีเกิด
วันที่ 1119:00 น.21:00 น.ประชุมเอก20 คนพัชรี นารีเปน
วันที่ 1113:00 น.15:00 น.ประชุมโครงการสานสัมพันธ์15 คนอัสมัน อีแต
วันที่ 1219:00 น.21:00 น.ประชุมงาน20 คนศุกรีย์ แวสะแลแม
วันที่ 1214:00 น.16:00 น.ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Mini Seed Thailand5 คนนายนัศรุลลอฮ สุมาลี
วันที่ 1319:00 น.21:00 น.ประชุมเรื่องงาน20 คนนางสาวสากีน๊ะ ปูลาประเปะ
วันที่ 1313:30 น.15:30 น.ประชุมโครงการ20 คนกูไลลา สาอิ
วันที่ 149:00 น.11:00 น.ประชุมการแสดง12 คนซีตีอัยเซาะห์ ปูเตะ
วันที่ 158:30 น.10:30 น.ประชุมวาระการแสดง10 คนคอซีหมะ สมะแอ
วันที่ 1613:30 น.15:30 น.ติว10 คนดาหาริส มะมิง
วันที่ 1713:00 น.15:00 น.ประชุมงานวิชาเอก5 คนรุสมาณี ซาแม
วันที่ 1819:00 น.21:00 น.ประชุมงาน20 คนอภิชญา หนูฉ้ง
วันที่ 1919:00 น.21:00 น.ประชุมงาน20 คนปาจารี บุญรัตน์
วันที่ 2017:00 น.19:00 น.ประชุมงานวิชาเอก20 คนนริศรา เดชาสิทธิ์
วันที่ 2019:00 น.21:00 น.ประชุมงาน20 คนปาจารี บุญรัตน์
วันที่ 208:30 น.8:30 น.ประชุมงาน20 คนปาจารี บุญรัตน์
วันที่ 2115:30 น.17:30 น.ประชุม15 คนซูกิฟลี เจะนะ
วันที่ 2217:00 น.19:00 น.ประชุม20 คนอาริยา เชยบัวแก้ว
วันที่ 2219:00 น.21:00 น.ประชุมเอก 20 คนฟารีดา ขาวเขาใคร
วันที่ 2214:00 น.16:00 น.ประชุม15 คนจินดารัตน์ ประวงษ์
วันที่ 2216:00 น.17:00 น.ประชุม15 คนนายศักดิ์สกร คล้ายสีนวน
วันที่ 239:00 น.11:00 น.ประชุมเอกภาษาไทย15 คนอาโนว์ ใบเก็ม
วันที่ 2312:00 น.14:00 น.วัตถุประสงค์10 คนอาโนว์ ใบเก็ม
วันที่ 2314:00 น.16:00 น.ประชุมเอก10 คนอาโนว์ ใบเก็ม
วันที่ 2519:00 น.21:00 น.ประชุมคณะกรรมการเอกการปกครองชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์20 คนสุวรรณ สวนแก้ว
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 188:30 น.10:30 น.ทำงานกลุ่ม9 คนโซเฟียส ยูโซะ
วันที่ 2011:00 น.13:00 น.ประชุมงานชมรม20 คนญุซรอ ตะโละ