ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ปะเสยะวอ)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 113:00 น.15:00 น.ติวหนังสือ10 คนซาฮีรา เวาะผา
วันที่ 115:00 น.17:00 น.ติวหนังสือ10 คนอาอีเสาะ วาเตะ
วันที่ 218:30 น.20:00 น.ติวหนังสือ10 คนนิดี ดาโอะ
วันที่ 313:30 น.15:30 น.ติวหนังสือ10 คนสุปรีดา นวลเสือ
วันที่ 315:30 น.17:00 น.ติว10 คนนางสาวฮุสนา แลบา
วันที่ 49:30 น.11:30 น.ติว10 คนนูรฮาซูรา เจ๊ะลัง
วันที่ 715:00 น.17:00 น.ติวหนังสือ10 คนอามีนะฮ์ มือเส๊าะ
วันที่ 910:30 น.12:30 น.ใช้ติว10 คนซูไรนุง รายอสาเระ
วันที่ 913:00 น.15:00 น.ทำงาน7 คนธวัลรัตน์ ขวัญรัตน์
วันที่ 915:00 น.17:00 น.ทำงาน7 คนพัชรพล จาติเกตุ
วันที่ 1013:00 น.15:00 น.ประชุม30 คนปองดิลก สิกขฤทธิ์
วันที่ 129:00 น.10:00 น.ใช้เรียนเกี่ยวกับงานวิจัย7 คนเนติมา ชูชาติ
วันที่ 1216:00 น.18:00 น.ประชุมโครงการ7 คนรูมมาน แวเตะ
วันที่ 1518:00 น.20:00 น.ติวหนังสือ10 คนซูไฮละห์ วามะ
วันที่ 1514:00 น.16:00 น.ติวหนังสือ10 คนฮุสนา แลบา
วันที่ 1516:00 น.18:00 น.ทำงานกลุ่ม10 คนนางสาววนิดา กาเส็มส๊ะ
วันที่ 1617:30 น.19:30 น.ถ่ายวีดิโอ10 คนธนพร ชูบัวทอง
วันที่ 1610:00 น.12:00 น.ทำงาน10 คนฮุสนา แลบา
วันที่ 1613:00 น.15:00 น.ถ่ายวีดีโอ5 คนวิวัฒน์ สีสุวรรณ
วันที่ 1615:30 น.17:30 น.ประชุมการทำสื่อการสอน15 คนนางสาวมาชารี หนองหัด
วันที่ 1817:00 น.19:00 น.ประชุมโครงการ7 คนซัยณูรีย์ แลบา
วันที่ 1913:30 น.15:30 น.อ่านหนังสือ/ติวหนังสือ15 คนชารีตาร์ งะเจ๊ะ
วันที่ 2210:00 น.12:00 น.ประชุม10 คนอามีเน๊าะ บือแน
วันที่ 2318:00 น.20:00 น.ติวหนังสือ10 คนฮัซวานี แวหะโละ
วันที่ 239:30 น.11:30 น.Big meeting12 คนSufiyah Luebaeludong
วันที่ 2314:00 น.16:00 น.ติวหนังสือ10 คนซูไฮละห์ วามะ
วันที่ 2316:00 น.17:00 น.ติวนังสือ10 คนสุปรีดา นวลเสือ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 1915:30 น.17:00 น.อ่านหนังสือ/ติวหนังสือ15 คนซาฮีรา เวาะผา