ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ปะเสยะวอ)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 39:00 น.11:00 น.ประชุมการจัดโครงการ Dare to Dream15 คนนางสาวอะมานีย์ ระนี
วันที่ 311:00 น.13:00 น.ประชุมการวางแผนการค่าย15 คนนายลัทธพล ซังเรือง
วันที่ 717:00 น.19:00 น.ประชุม5 คนKarnjana Sawangpet
วันที่ 919:00 น.21:00 น.ประชุมคณะทำงานโครงการ Bye Freshy 201820 คนนายอาริฟ หลังยาหน่าย
วันที่ 1117:00 น.19:00 น.ติว10 คนอธิตยา โกแหละ
วันที่ 1119:30 น.21:00 น.ประชุมชุมนุม8 คนรูมมาน แวเตะ
วันที่ 1115:00 น.17:00 น.ติว10 คนธวัลรัตน์ ขวัญรัตน์
วันที่ 1417:00 น.19:00 น.ประชุม5 คนKarnjana Sawangpet
วันที่ 1517:00 น.19:00 น.ประชุม5 คนKarnjana Sawangpet
วันที่ 159:00 น.10:00 น.ใช้เรียน7 คนเนติมา ชูชาติ
วันที่ 1717:00 น.19:00 น.ประชุม5 คนKarnjana Sawangpet
วันที่ 1713:00 น.15:00 น.ประชุมวิจัย5 คนซาอีดะฮ์ โต๊ะมะแซ
วันที่ 1818:00 น.20:00 น.ประชุม5 คนKarnjana Sawangpet
วันที่ 1816:00 น.18:00 น.ประชุมเตรียมงาน10 คนอาจารย์ปิง วิชัยดิษฐ
วันที่ 1910:00 น.12:00 น.ติวหนังสือ15 คนนูรฮาซูรา เจ๊ะลัง
วันที่ 2013:30 น.15:30 น.ติวหนังสือ15 คนซาฮีรา เวาะผา
วันที่ 2015:30 น.17:30 น.ติวหนังสือ15 คนอาอีเสาะ วาเต๊ะ
วันที่ 2113:00 น.15:00 น.ประชุมโครงการ18 คนจุฑารัตน์ ธรรมรักษ์
วันที่ 2115:00 น.17:00 น.ประชุมโครงการ18 คนซามูณี สาเมาะ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 1913:00 น.15:00 น.ติวหนังสือ15 คนซาฮีรา เวาะผา
วันที่ 209:30 น.11:30 น.ติวหนังสือ15 คนนูรฮาซูรา เจ๊ะลัง
วันที่ 2012:00 น.13:30 น.ติวหนังสือ15 คนปาตีมา ยูโซะ