ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ปะเสยะวอ)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 113:00 น.15:00 น.ประชุมโครงการ10 คนสุนัทชา เพ็ชรสุข
วันที่ 1113:00 น.15:00 น.ติว5 คนจุรินทร์ มะหมัด
วันที่ 1315:00 น.17:00 น.ทำงานวิชา learning 26 คนสุภาพร พรหมวัณรัตน์
วันที่ 1410:00 น.12:00 น.ใช้ในทางศึกษา7 คนนูซีลา มะเซ็ง
วันที่ 1416:30 น.18:00 น.ประชุมงานกลุ่ม10 คนพุฒิพงศ์ เพชรรัตน์
วันที่ 1919:30 น.21:00 น.ประชุมค่ายเอก20 คนอามีรา เจะเตะ
วันที่ 2110:30 น.12:30 น.ประชุมกลุ่มย่อย20 คนนางสาวอารียา ปานจำปี
วันที่ 2114:00 น.16:00 น.ติวกลุ่มย่อย10 คนนายกันตพิชญ์ เสนาธิบดี
วันที่ 2116:00 น.18:00 น.ประชุมโครงการ13 คนรูมมาน แวเตะ
วันที่ 2218:00 น.20:00 น.ประชุมกลุ่ม10 คนกันตพิชญ์ เสนาธิบดี
วันที่ 2216:00 น.18:00 น.ประชุม10 คนสุรีรัตน์ จันทสโร
วันที่ 2317:00 น.19:00 น.เพื่อติวนักศึกษา รายวิชา การวิจัย6 คนSandar Lwin
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง