ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ปะเสยะวอ)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 89:00 น.11:00 น.เพื่อการเรียนการสอน5 คนวิมลมาส แซ่ภู่
วันที่ 813:00 น.15:00 น.เรียนวิชา 428-4997 คนซอเฟีย สะนิ
วันที่ 815:00 น.16:00 น.เรียนวิชา 428-4997 คนบุญยดา แก้วละเอียด
วันที่ 816:00 น.18:00 น.เรียนวิชา 416-456 Independent study 9 คนธิดารัตน์ แก้ววิเศษ
วันที่ 99:00 น.11:00 น.เรียนวิชา 428-4997 คนเบญจรัตน์. สวัสดิโรจน์
วันที่ 1213:00 น.15:00 น.เรียนวิชา 286-504 Seminar in Psychology11 คนอนาวิน อาจเส็ม
วันที่ 1414:00 น.16:00 น.เพื่อการเรียน5 คนวิมลมาส แซ่ภู่
วันที่ 158:30 น.10:30 น.เพื่อการเรียนการสอน5 คนวิมลมาส แซ่ภู่
วันที่ 1516:00 น.18:00 น.เรียนวิชา 416-4569 คนธิดารัตน์ แก้ววิเศษ
วันที่ 1713:00 น.15:00 น.ประชุมทีมวิจัย5 คนอาจารย์สรินฎา ปุติ
วันที่ 2115:00 น.17:00 น.ใช้ในวิชา สัมมนา 5 คนฐาปกรณ์ กำจร กำจร
วันที่ 229:00 น.11:00 น.ประชุมทีมวิจัย10 คนอ. สรินฎา ปุติ
วันที่ 2211:00 น.13:00 น.ประชุมวิจัย10 คนดร. ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ
วันที่ 2213:00 น.15:00 น.ประชุมเตรียมวิจัย10 คนวีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์
วันที่ 2216:00 น.18:00 น.ใช้ในการเรียนการสอน รายวิขา416-456 ศึกษาอิสระ8 คนชญาดา โสะเบ็ญอาหลี
วันที่ 239:00 น.11:00 น.เรียนวิชา 428-4996 คนเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์
วันที่ 2311:00 น.12:00 น.เรียนวิชา 428-4997 คนบุญยดา แก้วละเอียด
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง