ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ราตาปันยัง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 213:00 น.15:00 น.ประชุมเตรียมงานสัมมนา22 คนรุสลัน ยูโซะ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง