ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ราตาปันยัง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 214:00 น.16:00 น.ติวสอบ6 คนเดชสุนธร อีสอปูเต๊ะ
วันที่ 49:00 น.11:00 น.ติวสอบ6 คนนายอับดุลฮาฟีซ สาและ
วันที่ 59:00 น.11:00 น.ติวหนังสือสอบ5 คนพลอยไพลิน เเสงอำไพ
วันที่ 511:00 น.12:00 น.ติวหนังสือสอบ5 คน อสมา อ่อนน้อม
วันที่ 1118:00 น.20:00 น.ประชุม20 คนลีนา โสธามาต
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 1214:00 น.16:00 น.เพื่อการศึกษา (ทำวิจัย)20 คนนางสาวพาตีหม๊ะ แมยู
วันที่ 1312:00 น.14:00 น.ประชุมโครงการ6 คนนายพงศ์ภัค ศรัทธารัตน์