ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 1313:30 น.16:00 น.การประชุมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ15 คนนูรียะห์ ดาแซ
วันที่ 1614:00 น.16:00 น.อบรมทีมภาษาอังกฤษ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 179:00 น.11:00 น.ฟังบรรยาย ALIST60 คนศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
วันที่ 2013:00 น.16:30 น.กิจกรรมพบปะนักวิจัย30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 249:00 น.12:00 น.อบรม ALIST30 คนศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 2115:00 น.16:30 น.ประชุมบุคลากรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ วข ปัตตานี21 คนอมรพรรณ พัทโร