ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 414:00 น.16:30 น.ประชุมโครงการดูงาน30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 713:30 น.16:30 น.ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน20 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 139:00 น.12:00 น.ประชุมบรรณารักษ์+นักวิทยาศาตร์15 คนศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง