ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 510:00 น.12:00 น.เพื่อเข้าร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา25 คนนูรียะห์ ดาแซ
วันที่ 714:30 น.16:30 น.ประชุมเรื่อง เปิดศูนย์บาห์เรน26 คนรอนีย๊ะ ระเด่นอาหมัด
วันที่ 1314:00 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพสำนักฯ25 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 149:00 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพสำนักฯ25 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 268:30 น.16:30 น.อบรมการใช้งาน Google เพื่อการศึกษา60 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
วันที่ 278:30 น.16:30 น.อบรมการใช้งาน Google เพื่อการศึกษา60 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง