ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 210:00 น.12:00 น.ประชุมสร้างเว็บ Pattani Heritage10 คนนูรียะห์ ดาแซ
วันที่ 208:30 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการ TQA30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 218:30 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการ TQA30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 614:00 น.21:00 น.เตรียมสัมมนา15 คนมัรญาน สุลง
วันที่ 813:30 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการ TQA30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 1913:30 น.16:30 น.ประชุมระบบ JFK Book Fair8 คนนุสรา โต๊ะเซะ
วันที่ 2810:00 น.12:00 น.ประชุมการติดตามข้อมูลการสร้างเว็บไซต์ Pattani Heritage12 คนนูรียะห์ ดาแซ