ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 79:00 น.12:00 น.ประชุม IT 2/6112 คนKittisak Kaewneam
วันที่ 2514:00 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิทยบริการ ครั้งที่2/256120 คนจอมใจ Phetkla
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง