ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 149:00 น.12:00 น.ประชุม Pre-Book Fair7 คนนุสรา โต๊ะเซะ
วันที่ 159:00 น.16:30 น.ประชุม TQA30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 169:00 น.12:00 น.ประชุม Pre-Book Fair7 คนนุสรา โต๊ะเซะ
วันที่ 1613:30 น.16:30 น.ประชุม TQA30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 1813:30 น.16:30 น.ประชุม TQA30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 2413:30 น.16:30 น.ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักวิทยบริการ24 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 259:00 น.13:30 น.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักฯ ครั้งที่ 1/256226 คนจอมใจ เพชรกล้า
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 2113:30 น.16:30 น.ประชุม TQA30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 2313:30 น.16:30 น.ประชุมติดตามเว็บไซต์ Pattani Heritage16 คนนูรียะห์ ดาแซ