ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 18:30 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิทยบริการ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 213:00 น.15:00 น.ให้ข้อมูลในเรื่องการปรับแต่งสารสนเทศแก่นักศึกษา28 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 68:30 น.16:30 น.นำเสนอผลงานของบุคลากรหอสมุดฯ40 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 78:30 น.16:30 น.นำเสนอผลงานของบุคลากรหอสมุดฯ40 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 1213:00 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการ Book Fair20 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง