ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 19:00 น.11:00 น.กิจกรรม OAR Happy Relax ปัก-ปก-สมุด30 คนประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
วันที่ 113:30 น.16:30 น.ประชุมความก้าวหน้า 50 ปี สำนักฯ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 413:30 น.15:00 น.ประชุมระบบลงเวลา 7ส10 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
วันที่ 713:30 น.16:30 น.ประชุมคกกพัฒนาระบบ30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 813:30 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมฯ15 คนมนทิรา อินทร์แก้ว
วันที่ 149:00 น.12:00 น.ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 1413:30 น.16:30 น.ประชุม SDSS12 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 159:00 น.12:00 น.ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 1513:30 น.16:00 น.ประชุมศูนย์สารสนเทศบาห์เรน9 คนรวีวรรณ ขำพล
วันที่ 1914:00 น.16:30 น.ประชุม โครงการห้องสมุดของเล่น30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 2013:30 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการเว็บไซต์20 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 2513:30 น.16:30 น.ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 2113:00 น.16:00 น.ทำกิจกรรม AC20 คนภัทธ์ เอมวัฒน์