ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 311:00 น.12:00 น.ประชุมคณะกรรมการประเมินฝ่ายหอสมุดฯ9 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 1014:00 น.15:30 น.ประเมินการฝึกงานนนักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศ17 คนนูรียะห์ ดาแซ
วันที่ 1313:30 น.15:30 น.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม15 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
วันที่ 1315:30 น.16:30 น.ประเมินนักศึกษาฝึกงาน สาขาการจัดการสารสนเทศ25 คนนูรียะห์ ดาแซ
วันที่ 1613:00 น.16:30 น.ประชุม TQA30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 2113:30 น.16:30 น.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการลูกค้า"40 คนมนทิรา อินทร์แก้ว
วันที่ 229:00 น.12:00 น.ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานนัดพิเศษ20 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 249:00 น.12:00 น.ประชุมทีมงาน Pattani Heritage (Story Telling)18 คนนูรียะห์ ดาแซ
วันที่ 2913:30 น.16:30 น.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี20 คนฐิติกานต์ ทัพภะ
วันที่ 309:00 น.12:00 น.ประชุม TQA30 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 3113:30 น.15:00 น.ประชุม IT 1/6310 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง