ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุม (ปุลากง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 189:00 น.12:00 น.ประชุมคณะกรรมการวิจัย10 คนซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
วันที่ 269:00 น.16:00 น.การประชุมบรรณารักษ์+นักวิชาการคอมพิวเตอร์15 คนนูรียะห์ ดาแซ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง