ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการสื่อการเรียนรู้ (มีเดีย)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 99:00 น.16:00 น.อบรมภาษาอังกฤษ10 คนยุวดี ฮ่อสกุล ฮ่อสกุล
วันที่ 129:00 น.12:00 น.อบรมภาษาอังกฤษ10 คนยุวดี ฮ่อสกุล