ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการสื่อการเรียนรู้ (มีเดีย)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 219:00 น.15:00 น.ทบทวนภาษาอังกฤษ10 คนมาตูรีดี มะสาแม
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 229:30 น.12:30 น.ปรึกษาหารือการดำเนินงาน โครงการเตรียมสอบสายวิทย์สุขภาพ30 คนนางสาวนูรอ แวบางิง