ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการสื่อการเรียนรู้ (มีเดีย)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 179:00 น.11:00 น.อบรมภาษาอังกฤษ15 คนนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
วันที่ 1713:00 น.15:00 น.อบรมภาษาอังกฤษ10 คนนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง