ตารางการใช้ห้อง
ห้องมินิเธียเตอร์

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 113:00 น.16:00 น.American Corner ดูหนัง70 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 2613:00 น.16:00 น.เพื่อดูหนังและเสวนา150 คนเยาวเรศ วงษ์กล้า