ตารางการใช้ห้อง
ห้องมินิเธียเตอร์

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 314:00 น.16:30 น.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาการจัดการสารสนเทศ30 คนนูรียะห์ ดาแซ
วันที่ 309:00 น.12:00 น.เยี่ยมชมห้องสมุด25 คนนูรียะห์ ดาแซ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง