ตารางการใช้ห้อง
ห้องมินิเธียเตอร์

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 310:00 น.13:00 น.American Corner : Movie Club33 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
วันที่ 1412:00 น.16:00 น.จัดกิจกรรม senior project160 คนวากีอะต์ สะแลแม
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง