ตารางการใช้ห้อง
ห้องมินิเธียเตอร์

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 149:30 น.12:00 น.จัดเสวนาเรื่อง (ความล้มเหลวในการปกป้อง: แนวทางและผลกระทบของการแทรกแซงทางด้านมนุษยธรรม) 120 คนนุสรา โต๊ะเซะ
วันที่ 1519:00 น.21:00 น.AC Movie ดูหนัง60 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
วันที่ 218:30 น.16:30 น.เพื่อจัดกิจกรรม Gen Z ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เข้าสู่โลกอาชีพ150 คนธิดารัตน์ มณีพรหม
วันที่ 2713:00 น.16:00 น.บรรยายการออมพื้นฐาน (Happy Money)100 คนนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง