ตารางการใช้ห้อง
ห้องมินิเธียเตอร์

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 38:30 น.8:30 น.บรรยายทางคณิตศาสตร์70 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 228:30 น.16:30 น.ืจัดกิจกรรม Toy Libraly160 คนนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
วันที่ 238:30 น.16:30 น.จัดกิจกรรม Toy Libraly160 คนนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง