ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 49:00 น.10:00 น.อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.ปี 160 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 411:00 น.12:00 น.อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.ปี 160 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 413:00 น.14:00 น.อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.ปี 160 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 415:00 น.16:00 น.อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.ปี 160 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 713:00 น.16:30 น.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
วันที่ 815:00 น.16:00 น.อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.บัณฑิตศึกษา ปี 160 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 816:00 น.17:00 น.อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.บัณฑิตศึกษา ปี 160 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 99:00 น.10:00 น.อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.บัณฑิตศึกษา ปี 160 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 911:00 น.12:00 น.อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.บัณฑิตศึกษา ปี 160 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 1213:00 น.15:00 น.อบรมนักศึกษานานาชาติ40 คนรวีวรรณ ขำพล
วันที่ 1313:00 น.16:30 น.อบรม EndNote Web60 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง