ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 138:30 น.10:00 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.ป.ตรี 44 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 1313:00 น.16:30 น.กรอก Idea Suggestion นวัตกรรม50 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง