ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 113:30 น.16:30 น.อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่นศ.ปี 1 230 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 114:00 น.16:00 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศ 60 คนศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
วันที่ 128:30 น.16:30 น.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีขอใช้อบรม50 คนรวีวรรณ ขำพล
วันที่ 138:30 น.16:30 น.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีขอใช้อบรม50 คนรวีวรรณ ขำพล
วันที่ 1513:00 น.16:30 น.อบรม EndNote Web สำหรับคณะ วทท.35 คนรวีวรรณ ขำพล
วันที่ 2213:00 น.16:00 น.อบรม Endnote65 คนศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
วันที่ 298:30 น.16:30 น.คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอใช้เป็นห้องอบรม50 คนรวีวรรณ ขำพล
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง