ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 239:00 น.12:00 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต37 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 2313:00 น.16:00 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต38 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง