ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 1813:00 น.15:00 น.อบรมนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ สาขาประวัติศาสตร์ ปี 338 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง