ตารางการใช้ห้อง
ห้องศึกษาค้นคว้า

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 39:00 น.12:00 น.อ่านหนังสือ2 คนนายศักดา รามแก้ว
วันที่ 1515:30 น.18:30 น.อ่านหนังสือ2 คนศักดา รามแก้ว
วันที่ 219:00 น.12:00 น.ค้นคว้างานวิจัย1 คนศุภสิน นิลสมุทร
วันที่ 2313:30 น.16:30 น.ค้นคว้า2 คนมูฮำหมัดนาอีม สาและ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 2413:00 น.16:00 น.อ่านหนังสือ2 คนศักดา รามแก้ว