ตารางการใช้ห้อง
ห้องคลินิกวิจัย

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 213:30 น.16:30 น.ประชุมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม10 คนมนทิรา อินทร์แก้ว