ตารางการใช้ห้อง
ห้องคลินิกวิจัย

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 88:30 น.17:00 น.ประเมินบุคลากร7 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 98:30 น.17:00 น.ประเมินบุคลากร7 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 128:30 น.12:00 น.ประเมินบุคลากร7 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 209:00 น.16:00 น.ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักงานเลขานุการ5 คนจอมใจ เพชรกล้า
วันที่ 2113:00 น.16:30 น.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม10 คนมนทิรา อินทร์แก้ว
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง