ตารางการใช้ห้อง
ห้องคลินิกวิจัย

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 179:00 น.12:00 น.ประชุมกรรมการประเมินฝ่ายหอสมุดฯ7 คนรวีวรรณ ขำพล
วันที่ 209:00 น.12:00 น.ประชุมกรรมการประเมินฝ่ายหอสมุดฯ7 คนรวีวรรณ ขำพล
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 2313:00 น.15:00 น.สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล story telling4 คนนริศรา เฮมเบีย