ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 49:00 น.12:00 น.สอนการใช้ระบบ Book Book Fair30 คนนูรียะห์ ดาแซ
วันที่ 1313:30 น.16:30 น.อบรมนักศึกษานานาชาติ5 คนรวีวรรณ ขำพล
วันที่ 2613:00 น.16:30 น.อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Cambridge Core30 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
วันที่ 289:00 น.16:00 น.KM-IT ครั้งที่ 2160 คนกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง