ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 78:30 น.16:30 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ30 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 138:30 น.16:30 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ30 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 148:30 น.16:30 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ30 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 1813:00 น.15:00 น.แนะนำการสืบค้นสำหรับนักเรียนชั้น ม.3/2 โรงเรียนอามานะศักดิ์20 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 1913:00 น.16:00 น.อบรมการสืบค้นสำหรับนักศึกษาสาขา Food Science30 คนรวีวรรณ ขำพล
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง