ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 168:30 น.12:00 น.แก้ไข ปรับปรุง online course5 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 178:30 น.16:30 น.อบรมการใช้ฐานข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์13 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 188:30 น.12:00 น.อบรมทบทวน ALIST10 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
วันที่ 1813:00 น.16:30 น.อบรมทบทวน ALIST10 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง