ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 78:30 น.8:30 น.จัดอบรมบุคลากร สนง.พัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี25 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 88:30 น.16:30 น.จัดอบรมบุคลากร สนง.พัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี25 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง