ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 813:00 น.16:30 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกประมง15 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
วันที่ 158:30 น.16:00 น.ขอความอนุเคราะห์ขอใช้เพื่อจัดอบรม30 คนนางณัฐยา ศานติประเสริฐ
วันที่ 168:30 น.16:00 น.ขอความอนุเคราะห์ขอใช้เพื่อจัดอบรม30 คนนางณัฐยา ศานติประเสริฐ
วันที่ 228:30 น.16:00 น.ขอความอนุเคราะห์ขอใช้เพื่อจัดอบรม30 คนนางณัฐยา ศานติประเสริฐ
วันที่ 238:30 น.16:00 น.ขอความอนุเคราะห์ขอใช้เพื่อจัดอบรม30 คนณัฐยา ศานติประเสริฐ
วันที่ 249:00 น.12:00 น.อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม EndNote Web สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์30 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธํุ์
วันที่ 298:30 น.16:00 น.ขอความอนุเคราะห์ขอใช้เพื่อจัดอบรม30 คนนางณัฐยา ศานติประเสริฐ
วันที่ 308:30 น.16:00 น.ขอความอนุเคราะห์ขอใช้เพื่อจัดอบรม30 คนนางณัฐยา ศานติประเสริฐ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง