ตารางการใช้ห้อง
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 78:30 น.16:30 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงาน10 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 88:30 น.16:30 น.อบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงาน10 คนอัญชลี กล่ำเพ็ชร
วันที่ 119:00 น.12:00 น.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
วันที่ 1112:00 น.13:00 น.อบรมนักศึกษา ปี 120 คนรวีวรรณ ขำพล
วันที่ 1413:00 น.16:30 น.อบรม Turnitin30 คนณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
วันที่ 219:00 น.11:00 น.อบรมโปรแกรม Endnote Web30 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 2213:00 น.16:30 น.อบรม Online Course5 คนจุฑารัตน์ ปานผดุง