ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ วากีอะต์ สะแลแม ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องมินิเธียเตอร์
วัตถุประสงค์ในการใช้: จัดกิจกรรม senior project
จำนวนผู้เข้าใช้: 160 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:00 - 16:00 น. (4 ชั่วโมง)
ผู้จอง: วากีอะต์ สะแลแม
โทรศัพท์: 0887992620
อีเมล: wakiah2014@gmail.com
ที่อยู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค่าใช้จ่าย: 600 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกสารแนบ: -