ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องมินิเธียเตอร์
วัตถุประสงค์ในการใช้: American Corner : Movie Club
จำนวนผู้เข้าใช้: 33 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 - 13:00 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
โทรศัพท์: 1424
อีเมล: nuttaya.s@psu.ac.th
ที่อยู่: สำนักวิทยบริการ
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -